Late Harvest

Late Harvest
Order by:
orderby
Display:
Được pha trộn bởi 50% Sémillon, 25% Pinot Grigio, 15% Gewurztra- miner và 10% Sauvignon Blanc. Đây là một Detail

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục